REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Ten regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.wrzeczysarniej.pl. Sprzedającą jest Agnieszka Sarnacka prowadząca działalność PHU Agnieszka Sarnacka na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Bernadowska 3J/6, 81-553 Gdynia, NIP: 958-127-96-80, Regon: 361348858, zwana także zamiennie usługodawcą. Kontakt z usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu 570 905 506 lub za pomocą formularza.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – ten regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest tym, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a mająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w tym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w tym regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

9. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wrzeczysarniej.pl, za którego pośrednictwem klient może złożyć zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wrzeczysarniej.pl.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy www.wrzeczysarniej.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.wrzeczysarniej.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet z zainstalowaną jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.wrzeczysarniej.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Można je składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany lub wskaże odpowiedni paczkomat.

4. W razie gdy podane dane nie są kompletne, sprzedająca skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedająca ma prawo do anulowania zamówienia.

5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez klienta zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającej w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło to nie jest znane sprzedającej i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, sklep wysyła automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie zamówienia.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania od transferuj.pl potwierdzenia otrzymania wpłaty.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą paczkomatów lub kuriera InPost.

3. Na czas oczekiwania na zamówienie składają się: czas przygotowania zamówienia oraz czas doręczenia przez przewoźnika. Większość produktów dostępna jest w ciągu 48 h. W wyjątkowych przypadkach oraz w czasie wzmożonych zamówień przygotowanie paczki może zająć maksymalnie 7 dni, o czym klient powiadomiony zostanie mailowo. Paczkomaty i kurier InPost doręczają przesyłki do 48 h. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.

4. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w linku „ile to potrwa i ile będzie kosztować?”.

5. Przy zakupach powyżej 150 złotych brutto Towar wysyłany jest na koszt sprzedającej.

6. Powyższe zasady dotyczą wysyłek na terenie Polski. W celu zamówienia przesyłki zagranicznej, Klient ma obowiązek skontaktowania się ze sklepem przed złożeniem zamówienia.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon lub faktura.

2. Płatności można dokonać za pomocą konta PayPal lub transferuj.pl (tpay.com).

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Dz.U 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania).

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy. Koszty wysyłki zwracanego zamówienia ponosi klient.

4. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „zwroty i reklamacje”.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać pod adresem usługodawcy lub za pomocą formularza.

2. Składając reklamację, należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym w zakładce „zwroty i reklamacje”.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 tego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę” klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza.

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

§ 9 Zmiana regulaminu

1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, (Dz.U 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). Data opublikowania regulaminu: 27.11.2015 r.

 


Porównaj 0

No products

To be determined Shipping
0,00 zł Total

Check out